Karty techniczne

Karta techniczna produktu
  • KASETA SZKÓŁKARSKA V150/74 MAX-50 lub HARD-60
  • KASETA SZKÓŁKARSKA V200/74 MAX-40 lub HARD-60
  • KASETA SZKÓŁKARSKA V300/53 MAX-40 lub HARD-60

Data aktualizacji: 10.08.2018

Karta techniczna produktu
  • PODPORA WYSOKA POD KASETY SZKÓŁKARSKIE
  • PODPORA NISKA POD KASETY SZKÓŁKARSKIE

Data aktualizacji: 10.08.2018