bannpagestop

 CENTRALA

MARBET Sp. z o.o.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 81 27 100
fax: +48 33 81 27 103

NIP: 547-19-41-897
REGON: 072722154
KRS: 000003189

Inspektor Ochrony Danych

tel. 33 812 74 02MANAGER PRODUKTU
KRZYSZTOF WYPCHAŁOWSKI

mob: +48 600 063 642
tel.: +48 33 81 27 204

 

Imię ...

Temat ...

E-mail

Treść wiadomości ...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu niezbędnych do prowadzenia korespondencji z Marbet Sp. z o.o.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią poniższej informacji.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARBET Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul. Chochołowska 28, numer telefonu: 33/ 81 27 100, adres mailowy; (dalej: Administrator lub Marbet),
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 33 8127402 lub pod adresem: . lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem: RODO
 3. Na podstawie  art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), Marbet przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe; imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny, jako potencjalnego kontrahenta lub jego pracownika lub przedstawiciela.
 4. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych i związane z nią cele przetwarzania tych danych, stanowi;
  1. art. 6 ust.1 lit. a  RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prowadzenia, za zgodą adresata, marketingu bezpośredniego środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności przekazywania informacji handlowej,
  2. art.6 ust 1 lit. f RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych dla celów wynikających        z prawnie uzasadnionych interesów Marbet  -  prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności nawiązania potencjalnej współpracy bądź innej relacji umożliwiającej zawarcie umowy w przyszłości, prowadzenia marketingu bezpośredniego realizowanego innymi niż elektroniczne środkami komunikacji, rejestracji zapytania osoby poszukującej kontaktu z Marbet, ustalenia jego przedmiotu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie,     realizacji roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z tego rodzaju relacji.
 5. Administrator, stosownie do okoliczności i w zakresie niezbędnym dla realizacji danego celu,o którym mowa w  ust. 4 n/Informacji, może przekazywać Pani/Pana dane osobowe poczcie, podmiotowi obsługującemu system  informatyczny MARBET.
  Pani /Pana dane osobowe Administrator przekaże również na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie i w celu wymienionej;
  1. w ust.4 pkt 1 n/Informacji będą przetwarzane przez Administratora przez okres ważności  udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. w ust.4 pkt 2  n/Informacji będą przetwarzane przez czas trwania relacji nie dłużej jednak     niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu w sprawie, a w przypadku gdyby przed upływem tego okresu zgłoszono roszczenie, przez czas trwania postępowań, chyba, że wcześniej ulegnie zmianie wyżej wymieniona podstawa przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo;
  1. żądać od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i uzyskać informacji, o których mowa w art. 15 ust.1 RODO;
  2. uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych, ich  sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. wnieść  sprzeciw wobec  przetwarzania  danych  osobowych,
  a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa
  1. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Ma Pani/Pan  prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku dla celów dowodowych prosimy, by cofnięcia zgody dokonać na adres mailowy: lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w formie zautomatyzowanej, w tym nie stosuje profilowania ani też nie przekazuje danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym.